Convocatòria d’eleccions

febr. 27, 2020

D’acord amb el Decret 55/2012 de la Generalitat de Catalunya que regula les entitats esportives, la junta directiva del CLUB BASQUETBOL VILADECANS després de vèncer el seu mandat de 4 anys, té el plaer de comunicar la convocatòria d’eleccions per escollir els/les nous/noves membres de la Junta Directiva del Club.


El període de presentació de candidatures s’iniciarà el 23/03/2020 i finalitzarà el 03/04/2020 i s’hi poden presentar tots els socis i sòcies majors d’edat que, tal com figura en els estatuts de club, portin 2 o més anys de soci, i estiguin al corrent de pagament amb el Club.
Les eleccions tindran lloc el dissabte 09 de Maig a les instal.lacions del pavello Sant Gabriel.
La convocatòria d’eleccions signada per l’actual president Jose Martínez Calderón i el secretari Xavier Torres Guerrero estarà exposada en el tauler d’anuncis de la oficina del Club a la Avinguda Germans Gabrielistes, 22 ( Pavelló Sant Gabriel) indicant el següent calendari electoral:
02 al 04 de Març : Constitució junta electoral
09 al 16 de Març : Exposició, a les oficines del club, del cens oficial de Socis/es amb dret a
vot i formulació de possibles reclamacions.
18 al 20 de Març : Resolució de les reclamacions per part de la junta electoral i aprovació cens definitiu.
23 de Març al 03 d’Abril: Període de presentació de candidatures signades pels seus candidats com a prova de la seva acceptació i acompanyades de fotocopia del seu DNI. Les candidatures han d’anar tancades en un sobre i s’han de presentar per escrit a la Junta Electoral incloent el nom dels candidats que, com a mínim han d’incloure un/a President/a, un/a Tresorer/a, un/a Secretari/a i un mínim de 3 Vocals. Veure requeriments al final de la convocatoria.
14 al 16 d’Abril del 2020: Resolució de les reclamacions per part de la junta electoral de les candidatures presentades.
17 d’Abril: Proclamació de candidatures per part de la Junta electoral.
Si nomès es presenta una sola Candidatura, automaticament pasarà a ser la nova junta
directiva del club a partir del proper 16 de Maig del 2020
*** En el cas de presentar-se mes d’una candidatura:
20 d’Abril al 07 de Maig: Campanya electoral i promoció de les candidatures 08 de Maig: Jornada de reflexió
09 de Maig: Eleccions per a la elecció de la nova Junta Directiva del Club. Les votacions es duran a terme a les Instal.lacions del Pavello Sant Gabriel de 10,00h a 14,00h. Els electors que es presentin a exercir el vot hauran d’anar identificats amb un Document Oficial identificatiu. Finalitzat el temps per a la votació, la Junta Electoral es disposarà a la realització de l’escrutini, el recompte de vots i la proclamació de la candidatura guanyadora.


CÀRRECS A ESCOLLIR. REQUISITS:
Els càrrecs a escollir són els corresponents a membre de la Junta Directiva, que ha d’estar formada per un nombre de socis/es majors d’edat, no inferior a 6, i constituïda per un President, un Secretari, un Tresorer i 3 o més Vocals.
 Per ser ELECTOR cal ser soci numerari . D’acord amb els Estatuts són socis numeraris totes les persones majors d’edat pares, mares o tutors legals dels/les jugadors/es que disposin de fitxa de competició en vigor amb el club basquet Viladecans i estar al corrent de pagament.
Per ser CANDIDAT cal ser soci numerari tenir una antiguitat superior a 2 Anys, estar al corrent de pagament i presentar un projecte Esportiu de club pels propers 4 anys
 L’ELECCIÓ dels membres de la Junta Directiva:
o És per sufragi lliure, directe, igual i secret entre el socis numeraris que disposin de dret de
vot,
o L’elecció de membres de la Junta Directiva es per un període de 4 anys.
o L’acreditació dels electors es farà mitjançant la presentación d’un document identificatiu : DNI,
Passaport ó Carnet de Conduir.